Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка

Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка

 

У монографії на основі дослідження особливостей перехідного періоду в історії України (1991-2001 рр.) та стану навколишнього природного середовища розглядається комплекс соціально-економічних та правових проблем у сфері екології. Теоретично обґрунтовується суть економічного патріотизму як основної складової сучасної національної ідеї. Аналізуються структура, особливості та перспективи подальшого розвитку екологічного права і роль у цьому державного і суспільного механізмів регулювання. Досліджується економіко-правовий механізм управління охороною довкілля в умовах приватизації, екологічне страхування, екологічний аудит, механізм банкрутства і фінансування у сфері охорони навколишнього природного середовища на прикладі екологічних фондів та розкривається світовий досвід з цього питання.
Розрахована на викладачів, науковців, студентів, працівників природоохоронних органів, державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, всіх, хто цікавиться або безпосередньо займається природоохоронними питаннями.ЗМІСТ


ВСТУП
1.    ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРО НИ ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

1.1.    ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ В УКРАЇНІ
1.2.    Економічний ПАТРІОТИЗМ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ І ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ
1.3.    СУЧАСНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ
1.4.    МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ОХОРОНИ довкілля
2.    ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
2.1.    Поняття ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
2.2.    КОНЦЕПЦІЯ "ЕКОЛОГІЧНОГО ДЕРЕВА"
2.3.    СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
2.4.    ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
2.5.    ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
3.    ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО: СФЕРИ ТА НАПРЯМИ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
3.1.    КОНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ людини ТА ДЕРЖАВИ
3.2.    ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОХОРОНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
3.3.    ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОХОРОНУ І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
3.4.    ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОХОРОНУ І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОД
3.5.    ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОХОРОНУ І ВИКОРИСТАННЯ НАДР
3.6.    ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОХОРОНУ І ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ
3.7.    ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОХОРОНУ І ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ
3:8. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД І ЧЕРВОНУ КНИГУ УКРАЇНИ
4.    СУСПІЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮДОВКІЛЛЯ
4.1.    ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ РІВЕНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ВІДНОСИН
4.1.1.    ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
4.1.2.    ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
4.1.3.    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
4.1.4.    ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
4.2.    ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ (МІСЦЕВИЙ) РІВЕНЬ УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЗЮ ОХОЮНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
4.2.1. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ
4.2.2. ТЕРИТОРІАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНИ УПРАВЛШНЯ ОХОРОНОЮ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИГОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
4.3.    УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ДОВКІЛЛЯ
4.4.    Шляхи ВДОСКОНАЛЕННЯ СУСПІЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ГАЛУЗЗЮ
5.    ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ФУНКЦІЇ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
5.1.    ЕКОЛОГІЧНІ ПРОГРАМИ
5.2.    Екологічний МОНІТОРИНГ
5.3.    ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
5.4.    ЕКОЛОГІЧНЕ НОРМУВАННЯ і ЛІМІТУВАННЯ
5.5.    НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ .
5.6.    ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
5.7.    КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
6.    ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
6.1.    ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
6.2.    ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО НОРМУВАННЯ
6.3.    МЕХАНІЗМ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА СПРАВЛЯННЯ ПЛАТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
6.4.    ПЛАТА ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
7.    ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЛАСНОСТІ
7.1.    ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
7.2.    ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПРИВАТИЗАЦІЇ
7.3.    БАНКРУТСТВО ЯК ЇТРАВОВА ФОРМА ПОШУКУ ЕФЕКТИВНОГО ВЛАСНИКА
7.4.    Екологічний АУДИТ ЯК УМОВА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ
7.5.    ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВРАХУВАННЯ ВИМОГ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ЗМІНІ ВЛАСНИКА
8.  ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
8.1. ЕКОЛОГІЧНІ ФОНДИ ЯК ДЖЕРЕЛО ЕКОЛОГІЧНОГО ФІНАНСУВАННЯ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД
8.2. Екологічний ВЕКСЕЛЬ ЯК СПОСІБ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ   
8.3. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ
9.    ВИСНОВКИ
10.  ЛІТЕРАТУРАКостицький В.В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (Економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні). - К., 2001. - 388 с.