Основи соціоекології

Основи соціоекології

Викладено основи нової інтегральної міждисциплінарної науки про гармонізацію взаємодії суспільства і природи - соціоекології. Розглянуто історію взаємодії суспільства і природи на нашій планеті, причини виникнення і масштаби сучасної соціоекологічної кризи. Висвітлено історію формування соціоекології як самостійної науки. Розглянуто географічні, біологічні, медичні, геологічні та інші аспекти взаємодії суспільства і природи; подано розгорнуту характеристику галузевих підрозділів соціоекології. Особливу увагу приділено характеристиці методичних основ математико-картографічного моделювання соціоекосистем. Розглянуто питання виховання соціоекологічної свідомості.
Для студентів, викладачів, науковців та практиків, що займаються питаннями охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування.Зміст

Передмова
1.    Взаємодія людського суспільства і природи на різних історичних етапах
1.1.    Причини, що зумовили виникнення соціоекології
1.2.    Формування глобальної земної соціоекооистеми
1.3.    Ранні стадії взаємодії суспільства та природи
1.4.    Сучасна стадія взаємодії суспільства та природи
1.5.    Сучасна соціоекологічна ситуація в Україні
2.    Еволюція уявлень про взаємодію суспільства та природи. Виникнення та розвиток соціоекології
3.    Характеристика соціоекології як інтегральної міждисциплінарної науки про гармонізацію взаємодії суспільства та природи
3.1.    Теоретичний і прикладний напрями в соціоекології
3.2.    Соціоекосистеми як об'єкт вивчення соціоекології 
3.3.    Статус соціоекології, її структура та взаємозв'язки з іншими науками  
3.4.    Роль соціоекології у розвитку соціоекологічної культури
4.    Географічні аспекти взаємодії суспільства та природи. Геоекологія, її предмет, об'єкт і завдання
4.1.    Географічне середовище та географічна оболонка Землі
4.2.    Особлива роль географічної науки у становленні соціоекології 
4.3.    Геоекологія, її предмет, об'єкт і завдання
5.    Біологічні аспекти взаємодії суспільства та природи. Екологія, її предмет, об'єкт і завдання
5.1.    Вступ
5.2.    Багатофункціональне значення у біосфері рослинного світу та пріоритетні завдання його охорони
5.3.    Багатофункціональне значення у біосфері тваринного світу, його охорона та раціональне використання   
5.4. Екологія, її предмет, об'єкт і завдання
6.    Геологічні аспекти взаємодії суспільства та природи. Інженерна геологія, її предмет, об'єкт і завдання
6.1.    Будова Землі та геологічні процеси, що діють у літосфері
6.2.    Геологічне середовище і взаємодія з ним людського суспільства    
6.3.    Інженерна геологія, її предмет, об'єкт і завдання
7.    Ґрунтознавчі аспекти взаємодії суспільства і природи. Охорона і раціональне використання грунтів
7.1.    Ґрунти і педосфера
7.2.    Вплив на грунти господарської діяльності
7.3.    Оптимізація сільськогосподарських соціоекосистем
8.    Гідрологічні і гідрогеологічні аспекти взаємодії суспільства і природи. Охорона і раціональне використання поверхневих та підземних вод
8.1.    Гідросфера Землі та її значення для людського суспільства
8.2.    Вимоги до якості води
8.3.    Антропогенний вплив на гідросферу та його негативні наслідки
8.4.    Стадії, види та джерела забруднення поверхневих і підземних вод 
8.5.    Самоочищення води в природі   
8.6.    Принципи раціонального використання водних ресурсів
8.7.    Очищення стічних вод
8.8.    Санітарна охорона вод
8.9.    Контроль за станом водного середовища і організація його охорони 
9.    Метеорологічні аспекти взаємодії суспільства і природи. Охорона та раціональне використання атмосферного повітря   
9.1.    Вступ
9.2.    Склад і будова атмосфери
9.3.    Походження атмосфер планет земної групи  
9.4.    Динамічна рівновага складу атмосфери
9.5.    Антропогенні впливи на атмосферу
9.6.    Основні антропогенні забруднювачі атмосфери, їхні джерела і масштаби викидів
9.7.    Проблема стратосферного озону
9.8.    Проблема антропогенних змін клімату
9.9.    Антропогенні забруднення навколоземного простору
9.10.    Вплив на іоносферу і засмічення ефіру  
9.11. Про раціональне використання атмосфери
10. Медичні аспекти взаємодії суспільства та природи. Екологія людини, її предмет, об'єкт і завдання       
10.1.    Навколишнє середовище і здоров'я людей
10.2.    Негативний вплив на людство антропогенних порушень біосфери Землі
10.3.    Урбанізація та її негативні наслідки
10.4.    Гігієна, медична географія, екологія людини та їхня роль у гармонізації взаємодії суспільства і природи   
11.    Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи. Екологічна технологія, її предмет, об'єкт і завдання   
11.1.    Зростання техногенного впливу на природу
11.2.    Джерела і види руйнування та забруднення навколишнього середовища
11.3.    Екологічна технологія, її предмет, об'єкт і завдання
12.    Економічні аспекти взаємодії суспільства та природи. Економіка природокористування, її предмет, об'єкт і завдання   
12.1.    Природокористування та природні ресурси
12.2.    Принципи природокористування
12.3.    Економіка природокористування, її предмет, об'єкт і зав дання
12.4.    Економічні важелі оптимізації природокористування
13. Юридичні аспекти взаємодії суспільства та природи. Соціоекологічне право та його функції
13.1.    Поняття і система соціоекологічного права
13.2.    Головні джерела соціоекологічного права в Україні 
13.3.    Правова охорона земельних ресурсів
13.4.    Правова охорона надр
13.5.    Правова охорона водних ресурсів
13.6.    Правова охорона лісів
13.7.    Правова охорона тваринного світу
13.8.    Правова охорона атмосферного повітря
13.9.    Правовий режим природно-заповідного фонду України
13.10.    Державне управління в галузі охорони навколишнього
середовища і природокористування
13.11.    Участь України у міжнародному співробітництві в галузі
охорони навколишнього середовища
14.    Урбоекологія та проблеми фітомеліорації 
15.    Математико-картографічне моделювання  соціоекосистем  як провідний метод соціоекології
15.1.    Формування методу
15.2.    Етапи математико-картографічного моделювання соціоекосистеми
15.3.    Математико-картографічна модель оптимального функціонального зонування соціоекосистеми   
15.4.    Математико-картографічна модель оптимальної функціональної структуризації соціоекосистеми   


Основи соціоекології. - Вища школа; Київ, 1995; (Автор, колект під ред.Бачинського Г.О.)