Наукові праці

Останні публікації. Наукові статті, тези доповідей, виступи

LAW AS INTEGRETY: THEOLOGY-SOCIOLOGICAL APPROACH [формат PDF - Дата завантаження 17.01.2013]

Партнерство правової держави і суспільства в умовах глобалізації [формат PDF]

Розподіл влади у правовій державі та соціально-нормативне закріплення ідеї свободи і демократії [формат PDF]

Багатолике право. Теолого-соціологічне розуміння права та проблеми конституційного закріплення теорії розподілу влади Стаття [формат PDF]

Брошура Теорія розподілу влади: громадянське суспільство і держава в епоху глобалізації. [формат PDF]

Соціологія права як наука [формат PDF - Дата завантаження 11.05.2012]

Десять тез про юридичну відповідальність за екологічні правопорушення. (Третя «опора» міжнародно-правового екологічного імперативу). [формат PDF]

До питання про розвиток системи права та критерії його поділу на галузі (на прикладі екологічного та повітряного права) [формат PDF]

Найкраще, що є у Бога на Землі. (Екологічне право  та школа екологічного права проф. Ю.С.Шемшученка) [формат PDF]

Міжнародно-правовий екологічний імператив у конституціях сучасних держав як передумова ухвалення екологічної конституції землі [формат PDF]

Методологічні проблеми кодифікації екологічного законодавства [формат PDF]

Питання предмету та принципів повітряного права: економічний патріотизм як принцип права [формат PDF]

Поняття питання та предмету повітряного права України [формат PDF]

Принципи екологічного права як методологічні засади кодифікації екологічного законодавства [формат PDF]

Проблеми ренесансу в сучасній теорії права [формат PDF]

Реалізація екологічної функції держави в системі розподілу влади, сучасна конституційна модель та методологія глобальної перспективи. [формат PDF]

Теоретичні та методологічні засади формування комплексної галузі «повітряне право»  [формат PDF]

Влада народу: сім функціональних гілок влади (проблеми ренесансу в теорії права)  [English Русский - скачати у форматі DOC]

 

Проекти нормативно-правових актів

Фрагмент проекту Конституції України, який відповідає розробленій В.В. Костицьким концепції розподілу влади [фрагмент у форматі PDF]

 

Монографії

- Советы народных депутатов и охрана окружающей среды. - "Наукова думка"; Київ, 1984; (у співав.)
- Природа і закон. - Київ, Політвидав України; Київ, 1991; (у співав.)
- Організаційно-правовий механізм регулювання в галузі охорони довкілля.- Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 1997;
- Екологічне законодавство України. - Київ, 1998;
- Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні).- Монографія; Київ, 2001;
- Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (економіко- правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні).- Монографія (друге видання); Київ, 2001;
- Україна: прогноз розвитку продуктивних сил (у 2-х томах). - 36., Т.І.; Київ: РВПС України НАН України, 1998; (Авторський колектив під науковою редакцією С.І.Дорогунцова)
- Україна: проблеми проблеми економічного зростання та мобілізації внутрішніх резервів економіки. - РВПС України НАНУ; Київ, 2000; (у співав.)
- Банківська система України та зарубіжний досвід. - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2003;
- Оподаткування: економіка, право, екологія.- Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2003;
- Приватизаційні процеси у центральній та східній Європі: економіко- правові проблеми. - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2002; (у співав.)
- Управління державним майном в Україні. - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2002; (у співав.)
- Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні) (третє видання). - К., 2003;
- Закон перманентної концентрації капіталу: економічна історія та українські реалії.- Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2003;
- Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні" (під ред.М.К.Галянтича).-Київ: Академія правових наук України, Інститут приватного права і підприємництва.-2005.(у співав.).

Навчальні посібники, підручники

 

- Повітряне право України : навчальний посібник / За заг. ред. д-ра ю.н. В. В. Костицького. – Дрогобич : Коло, 2011.

- Лесное право /краткое учебное пособие/. - Львів, 1991;
- Основи соціоекології. - Вища школа; Київ, 1995; (Автор, колект під ред.Бачинського Г.О.)
- Лісове право України. - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 1999.
- Податкове право (податкова система України) : навч. посіб. / В. В. Костицький, А. М. Новицький. - К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2009. - 400 с.
- Судочинство в господарських судах: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Лебеденко В. І., Коніжай Р. О; За наук. ред. Костицького В. В. - К.: Університет "Україна", 2006.-176 с.

Науково-методичні розробки

- Програма правового навчання керівного і професорського викладацького складу, працівників і інженерно-технічних працівників Львівського лісотехнічного інституту. - Львів, 1989;
- Програма правової підготовки студентів /спеціальність 26.02.00 "Технологія деревообробки". - Львів, 1989;
- Програма правової підготовки студентів лісомеханічного факультету.- Львів, 1989;
- Тенденції розвитку управління охороною навколишнього середовища на рівні області /методичні рекомендації для студентів і спеціалістів/. - Львів, 1990;
- Методичні вказівки для вивчення проблем охорони навколишнього середовища в курсах економічних і правових дисциплін. - Львівський лісотехнічний інститут; Львів, 1990;
- Еколого-правова культура і закон /методична розробка для самостійної роботи/. - Львів, 1991;(у співав.)
- Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт з курсу "Основи правознавства" /для студентів заочного навчання/. - Львів, 1992;
- Взаємодія суспільства і природи/конспект лекцій/. - Львів, 1992; (у співав.)
Правова охорона тваринного світу /методичні рекомендації/. - Львів, 1992; (у співав.)
- Методичні рекомендації і плани семінарських занять з конституційного права Основи конституційного права України. Навчальний план для студентів неюридичних спеціальностей. - Київський Національний університет культури і мистецтв; Київ, 1999; (у співав.)
- Методичні вказівки щодо вибору та попередньої оцінки природоохоронних заходів для фінансування з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2003; (у співав.)

Збірники законодавства

- Мале підприємництво в Україні (збірник матеріалів). - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 1999; (В.Костицький, А. Кінах, О.Кужель)
- Закони України про охорону здоров'я (збірник нормативно-правових актів). - (під ред. Москаленка В.В., Костицького В.В.); Тернопіль, 2000;
- Право і релігія (збірник матеріалів та нормативно-правових актів). - (під ред. В.В.Костицького); Івано-Франківськ, 2000;
- Охорона здоров'я в Україні (повне зібрання нормативно-правових актів у 2-х томах). - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2002; (Під ред. В.В. Костицького та Є.М.Нейка)
- Релігія і церква в Україні: політико-правові проблеми. - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2002;
- Інноваційне законодавство України (повне зібрання нормативно-правових актів у 3-х томах). - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2003; (Під ред Костицького В.В. і Рижова В.Л.)
- Лісове законодавство України (збірник нормативно-правових актів у 2-х томах). - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2003; (Костицький В.В., Стеценко М.П., Непийвода В.П., Фурдичко О.І.)
- Нерухомість в Україні (правове регулювання відносин щодо нерухомого майна).-Київ.-2005 ( редагув.)
- Банківське законодавство України. - Збірник нормативно-правових актів у 2-х томах. - Київ, 2004 (редагув.).
- Коментар до Конституції України - Інститут законодавства Верховної Ради України. 1996 (у співавторстві)
- Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. - К., - "ФОРУМ", 2001., у 2-х ч. (У співав)

Брошури

- Проблеми совершенствования управлення охраной окружающей среды на уровне области (автореф. канд. дисертац.); Институт государства и права АНСССР; 1985;
- Місцеві Ради і раціональне природокористування.— К-: Т-во «Знання» УРСР, 1989.— 48 с— (Серія 11 «Правове виховання», № 12).;
- Організаційно-правові проблеми екологічної експертизи в СРСР. - РБЕНТ1 товариства "Знання" України; Київ, 1990; (у співав.)
- Економіко-правові проблеми охорони і використання лісів Українських Карпат. - Івано-Франк., 1993;
- Бути чи не бути /серпневі тези/. - Івано-Франк., 1994;
- Конституція України /проект/. - Київ, 1995; (у співав.)
- Українська жінка заслуговує кращої долі. - Київ, 1997;
- Я розумію людей, не задоволених владою. - Київ, 1997
- Поважати в людині людину. - Київ, 1997; ( у співав.)
- Захист авторських та суміжних прав.- Київ, 1997; (у співав.)
- Власність - запорука реальної свободи. - Київ, 1997;
- Законодавчий захист підприємництва. - Київ, 1997;
- Бути чи не бути /серпневі тези/. - Київ, 1998;
- Економічний патріотизм як соціально-економічне та правове явище в Україні. - Брошура (Інститут приватного права і підприємництва); Київ, 2001;
- Податкова система України: стан і перспективи. - Брошура (Інститут приватного права і підприємництва); Київ, 2001;
- Соціально-економічні та правові проблеми запровадження страхової медицини в Україні. - Брошура (Інститут приватного права і підприємництва); Київ, 2001;
- Релігія і церква в Україні: політико-правові проблеми. - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2001;
- Економічний патріотизм як складова національної ідеї. - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2001;
- Закон захищає права споживачів. - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2002; (у співав.)
- Висока духовність і політична культура нації - цс майбутнє України. - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2002;
- Банківська система України: фінансово-правовий аспект. - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2002; (у співав.)

- Костицький В.В. Охорона довкілля: економіко-правове забезпечення. - К., 2002. 52 с.
- Я не боюся сказати вам правду. Звіт народного депутата України В.Костицького про парламентську діяльність Верховній Раді України третього скликання (1998-2002 рр.). - Вид. "Форум"; Київ, 2002
- Українська жінка заслуговує кращої долі. - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2002;
- Українська національна ідея: минуле і сучасне. - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2002;
- Процеси державотворення-складові розвитку багатопартійності в Україні (політико-правовий аналіз). - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2002;
- Парламентський контроль: український та зарубіжний досвід. - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2002; (у співав.)
- Податкова система України: стан і перспективи. - Інститут законодавчихпередбачень і правової експертизи; Київ, 2002;

- Конституційна реформа в Україні: шляхи трансформації політичної системи. - К.: Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи, 2003. - С.