№ 3-4 (50-51) 2012

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА
Костицький В.В. Соціолого-правове обґрунтування юридичної відповідальності за екологічні
правопорушення
Богдан А. Футей Роль суду присяжних в США і Україні (порівняльний аналіз)
Атаманчук І. В. Система процесуального права як модель правового регулювання
Бондик В. Визначення критеріїв допустимості доказів, отриманих у межах міжнародного
співробітництва у кримінальних
Григорович Р.В. Проблеми безпечного використання питної води у європейському та українському законодавстві.
Джундієт В.С. Законодавча процедура за Зводом Законів Російської імперії 1835 р.
Ковальська М. Співвідношення галузевих, підгалузевих та інституційних принципів екологічного законодавства України ..
Новицька Н.Б. Загальні положення про відповідальність за деліктну поведінку в сфері захисту суспільної моралі 
Фатхутдінов В.Г. Онтологічні питання формування сфери громадської безпеки як складової національної безпеки
Чернишова М.Ю. Захист суспільної моралі у діяльності Європейського суду з прав людини
ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ
Данелюк В.І. Нормативні засади забезпечення законності в діяльності митних органів та їх посадових осіб
Дідківська Г.В. Окремі аспекти кримінально-процесуального провадження щодо неповнолітніх
Дирдін М.Є. Тактика повторного призначення експертизи слідчим  Костицький В. Особливості статусу співробітників НБУ
Коробай А.П. Правове регулювання нотаріального оформлення документів для дії за кордоном .
Новицький А.М., Запорожець Ю.В. Поняття та сутність інформаційного забезпечення нотаріального процесу
Обривкіна О.М. Проблемні аспекти діючої системи соціального захисту в Україні
Озарко І. Особливості та проблеми відмежування юрисдикції адміністративних судів у контексті реалізації принципу спеціалізації судової системи України
Потомська Н.А. Поняття та сутність процесуальної форми в теорії кримінального процесу
Рачинська В.Я. Екологічна оцінка за законодавством Європейського Союзу і Республіки Польща та її українські відповідники
Стрілець О.М. Звичай ділового обороту та суміжні категорії за законодавством україни
Ткаченко. О.Є. Правові аспекти гарантій права природокористувачів
Ткаченко О. Історичні основи діяльності управління державної охорони України
Удовенко Ж.В., Янкова Х.Г. Переваги та недоліки застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в контексті нового КПК
Удод М.В., Діденко К.В. Особливості укладання договору на водопостачання в житлово-будівельному кооперативі
Черниченко І. Генезис використання відеоконференції у кримінальному провадженні: міжнародний та національний аспекти
Шемелинець І.І., Семир’янов Д.Я. Нагляд і контроль за дотриманнням законодавства про працю: проблемні аспекти
Шум В.В. Правовідносини слідчого, прокурора і слідчого судді при накладенні арешту на кореспонденцію за Кримінальним процесуальним кодексом України
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Васильців Т.Г., Іляш О.І. Недоліки державної політики гарантування соціальної безпеки у сфері зайнятості населення
Варналій З.С. Застосування податкового стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності в умовах впровадження норм податкового кодексу України
Вільчинський О.М. Фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційних процесів: світовий досвід
Грабовецький Б. Є., Зянько В. В. Аналіз тенденцій та прогнозування змін обсягу реалізованої інноваційної продукції і витрат на інноваційну діяльність
Козирєва В.П., Гаврилішин А.П. Транснаціональна неспроможність
Новицький В.А. Методологічні підходи щодо визначення поняття офшор
Туник Ю. І. Процедури погашення податкового боргу в Україні та країнах СНД (порівняльно-правовий аналіз)
Рецензия на учебное пособие «Воздушное право Украины», подготовленное коллективом
авторов под общей редакцией доктора юридических наук, члена-корреспондента НАН Украины, профессора В.В. Костицкого

 

Завантажити у форматі PDF